Политика на поверителност

Политика на поверителност


Политика на поверителност и защита на личните данни на „Интердийл БГ“ ООД, във връзка с Регламент №2016/679 (ЕС), в сила на 25.05.2018 г., с който се въвежда нормативна уредба относно реда и начините за обработка на лични данни.

Методика и правила за събиране и обработване на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

 Събираме различни видове информация във връзка с Услугите, включително:

 • информация, която ни предоставяте директно;
 • информация с цел идентифициране, която получаваме от източници – трети лица.

Може също да поискаме отделно Вашето съгласие за събиране на информация или отделно да Ви уведомим за начина, по който събираме Ваши лични данни

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ще използваме информацията, която събираме, за следните цели:

 • за да Ви обслужим във връзка със заявена от Вас определена Услуга;
 • за оценка и анализ на клиенти, продукти, за да ни помогнете по-добре да научаваме, при необходимост посредством статистически процеси, повече за нашите клиенти, за да Ви предлагаме най-подходящи услуги и начин на работа.
 • за да Ви запитваме за Вашето мнение относно нашите продукти и услуги и провеждане на анкети сред клиентите, с отделното Ви съгласие, ако е необходимо;
 • за други цели, с отделното Ви съгласие.

Интердийл БГ обработва личните данни за целите, описани по-горе. Правната база за обработката на лични данни от Интердийл БГ включва обработване, което е: необходимо за изпълнението на договора между Вас и Интердийл БГ (например, за да Ви предоставяме Услугите, да Ви идентифицираме и удостоверяваме самоличността Ви, за да можете да използвате определени Услуги); необходимо за съблюдаването на нормативни изисквания (например за спазване на приложимите счетоводни правила и за извършване на задължителни разкривания на информация към правоохранителни органи);

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние може да разкриваме Вашите данни вътрешно в компанията на съответните екипи, например, но не само, на нашия екип за обслужване на клиенти, юридически отдел, финансов отдел, екип по продажбите. Ние може също така да разкриваме Вашите данни на следните лица, само до степента, която е необходима за извършване на Услугите:

 • Партньори. Информацията за Вас може да бъде споделяна между филиалите на Интердийл БГ за целите, описани в тези Правила за поверителност. Терминът „филиали“ се отнася за дружествата, които са притежавани или контролирани от Интердийл БГ.
 • Бизнес партньори. Също така може да споделяме информацията за Вас с доверени бизнес партньори, включително, но не само, юристи и правни фирми, нотариуси, физически лица ако са насрещната страна по дадена сделка. Тези лица може да използват информацията за Вас, за да Ви предоставят услугите, които заявявате, да защитят Вашите интереси и да могат да Ви предоставят качествена услуга.
 • Доставчици на услуги. Също така може да предоставяме информацията за Вас на внимателно подбрани фирми, които предоставят услуги за нас или от наше име. Тези лица са ограничени чрез договорни клаузи във възможността да използват информацията за Вас за цели, различни от това да предоставят услуги за нас.
 • Други страни, когато това се изисква от закона или според необходимостта за защита на нашите Услуги.  В някои случаи може да предоставяме информацията за Вас на други лица: за да изпълним изискванията по закон или в отговор на принудително съдебно производство,
  за да защитим правата, собствеността или безопасността на Интердийл БГ или на съответните ни филиали, бизнес партньори или клиенти.
 • Други страни във връзка с корпоративни транзакции. Може да предоставим информацията за Вас на трето лице като част от сливане или прехвърляне, придобиване или продажба или в случай на фалит.
 • Други страни с Ваше съгласие или по Ваше указание. Освен предоставянето на информация в случаите, описани в тези Правила за поверителност, може да споделяме информацията за Вас с трети лица, когато отделно се съгласите или поискате такова споделяне

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите данни и сме въвели подходящи физически и технически мерки за защита на информацията, която събираме във връзка с Услугите. Имайте предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията за Вас, няма уеб сайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ЗАД ГРАНИЦА

Няма да прехвърляме лични данни зад граница освен с изричното Ви желание и съгласие.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате подробности за информацията, която събираме за Вас, и да изисквате от нас да коригираме евентуални неточности в тази информация, да откажете или да ограничите обработването, да поискате достъп, изтриване или преносимост на Вашите данни. По законите в някои юрисдикции може да откажем обработката на искания, които са необосновано повтарящи се, изискват непропорционални технически ресурси, застрашават поверителността на други лица, са крайно непрактични или за които не се изисква достъп по силата на местните закони.

Ако поискате изтриване на личните данни, Вие разбирате, че е възможно да нямате достъп до или да използвате Услугите на „Интердийл Б“ ООД и че може за известно време остатъчни лични данни да продължат да стоят в записите и архивите на „Интердийл БГ“, в съответствие с действащите закони, но „Интердийл БГ“ няма да използва тези данни за търговски цели. Вие трябва да сте наясно, че въпреки искането Ви за изтриване, Интердийл БГ си запазва правото да запази Вашите лични данни или необходима част от тях, съобразно раздела „Съхранение на данните“ по-долу и действащите закони.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че данните ще бъдат унищожени или изтрити от нашите системи, когато вече не са необходими.

Ние предприемаме подходящи действия за гарантиране, че информацията, която обработваме и събираме за Вас, се основава на следната логика:

 1. най-малко продължителността на използване е във връзка с предоставяне на услуга за Вас;
 2. съобразно изискванията на закон, договор или по отношение на наши договорни задължения; или
  3. само колкото е необходимо за целите, за които се събира, или по-дълго, ако това се изисква по договор, от приложимите закони, в зависимост от подходящите предпазни мерки.

 

ДОБАВКИ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Нашите Услуги използват добавки за социални мрежи („Бисквитки“). Когато използвате услуга, която съдържа Добавки, може да бъде прехвърляна информация директно от Вашето устройство към оператора на социалната мрежа. Ние нямаме контрол върху данните, събирани от Добавката. Ако сте влезли в социална мрежа, Вашето използване на нашата Услуга може да бъде препратено към акаунта Ви в социалната мрежа. Ако взаимодействате с Добавката, например като щракнете върху „Like“, „Follow“ или „Share“ или въведете коментар, информацията може автоматично да се покаже в социалната мрежа. Дори да не сте влезли в акаунта си в социалната мрежа, възможно е Добавките да предадат Вашия IP адрес на операторите на социалната мрежа. Моля, имайте това предвид при използването на нашите Услуги.

 

 

 

Translate »